БАЖАЄТЕ ЗАПИСАТИСЯ?
ОБЕРІТЬ КУРС АБО СЕМІНАР
МАЄТЕ ПИТАННЯ? ПИШІТЬ,
АБО ДЗВОНІТЬ
Імя
Телефон
E-mail
Ваше питання
UA
RU
УКР
РУС
ENG

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ-ПЕРУКАРІВ

Фізична особа-підприємець ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису 2670000000152230 від 24.07.2013р.), РНОКПП 3027503482, (далі - Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо - Сторона), уклали даний Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері (далі — Договір).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Послуги – набір інформаційно-консультаційних послуг з підвищення професійної кваліфікації майстрів-перукарів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід'ємною частиною цього Договору та розміщені на сайті Виконавця.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://ng-group.com.ua/publichnaya-oferta/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.7. Захід – виражений у формі лекції, вебінару, семінару, майстер-класу, тренінгу, онлайн-тренінгу, тощо, комплекс послуг, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування теоретичного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних практичних навичок.
1.8. Програма Заходу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, перелік лекторів, тренерів тощо;
1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Заходу;
1.8.3. Вартість Заходу і порядок його оплати та ін.
1.9. Відтворення Заходу – дистанційна форма доступу Замовника до Заходу, при якій здійснюється створення і відкриття копії Заходу (частини Заходу) в цифровій формі на пристрої Замовника без збереження в пам'яті Пристроїв Замовника.
1.10. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з підвищення професійної кваліфікації майстрів-перукарів а саме – організацію проходження і участь Замовника в Заходах Виконавця на платній і або безоплатній основі у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.
2.2 Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.
2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.
2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Заходів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.
2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.
2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1 Послуги надаються у вигляді лекції при особистій присутності Замовника (лекція, семінар, майстер-клас, тренінг), або в формі дистанційного відтворення Заходу (вебінар, онлайн-тренінг) на пристрої Замовника в прямій трансляції відповідно до Програми Заходу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2 Замовник самостійно обирає Захід на сайті Виконавця відповідно до відповідної Програми і здійснює оплату.
Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості відповідного Заходу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою Замовником.
3.4 Замовник може відмовитись від Послуг письмово повідомивши про це Виконавця.
3.4.1 У випадку відмови від Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати початку надання Послуг, Виконавець повертає Замовнику сплачені Замовником грошові кошти за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від отриманої від Замовника суми грошових коштів, як відшкодування фактичних витрат Виконавця.
У письмовому повідомленні про відмову від Послуг Замовник зобов'язаний надати Виконавцю свої банківські платіжні реквізити для здійснення повернення грошових коштів, а саме: ПІБ отримувача, найменування банку, номер карткового рахунку, IBAN.У випадку ненадання або надання банківських платіжних реквізитів не в повному обсязі, надання помилкових банківських платіжних реквізитів, Виконавець не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення грошових коштів Замовнику.
3.4.2. У випадку відмови від Послуг менше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку надання Послуг, грошові кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.
3.5 Якщо Захід надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Заходу Замовник отримує посилання для доступу до цього Заходу, яке буде надіслано на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі.
3.6 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Заходу.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1 Виконавець має право:
4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.
4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов'язковим повідомленням Замовника.
4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходу.
4.2.3 Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.
4.2.4 Розробити Програму Заходу, відповідну умовам цього Договору.
4.2.5 При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Заходу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
5.1 Замовник має право:
5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Заходу і даною офертою.
5.1.2 Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Заходу. Звертатися до Виконавця з питань, пов'язаних з наданням Послуг.
5.1.3 У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.
5.2 Замовник зобов'язується:
5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв'язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.
5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Заходу.
5.2.3 Утримуватися в процесі проходження Заходу від дій, які:
· порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Заходу, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо.
· можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам (тренерам тощо) брати участь у Заході і отримувати інформацію в процесі його проходження.
· можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або Замовників приміщення, в якому проводиться Захід.
· принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.
· проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої.
5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням Послуг.
5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріалів.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовнику за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.
6.2 Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється Виконавцем особисто Замовнику.
6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.
6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.
6.6 Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2 Послуги Виконавця і всі пов'язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Замовника до послуг і пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3 У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.
7.4 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.
7.6 Всі матеріали Заходів є об'єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов'язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Дія цього Договору припиняється:
9.1 За згодою сторін Сторін.
9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.
9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
10.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.
12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України
12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

РНОКПП 3027503482

Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 52-54
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРОВ-ПАРИКМАХЕРОВ

Физическое лицо-предприниматель ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА, зарегистрирована в установленном действующим законодательством Украины порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (номер записи 267000 0000 152230 от 24.07.2013р.), РНУКПН 3027503482, (далее — Исполнитель), с одной стороны, и любое лицо, кто принял (акцептовал) данное предложение (далее — Заказчик), с другой стороны (далее вместе именуются как стороны, а каждый отдельно — Сторона), заключили настоящий Договор публичной оферты о предоставлении информационно-консультационных услуг в сфере (далее — Договор).

Настоящий Договор является публичным, в соответствии со ст. ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины, и его условия одинаковы для всех Заказчиков.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Услуги — набор информационно-консультационных услуг по повышению профессиональной квалификации мастеров-парикмахеров, предоставляемых Исполнителем в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и соответствующими программами Мероприятий, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и размещены на сайте Исполнителя.
1.2. Публичная оферта (далее — «Оферта», «Договор») — публичное предложение, адресованное неограниченному кругу физических лиц, заключить Договор на условиях, содержащихся в этой Оферте.
1.3. В этом договоре Cайт Исполнителя — это веб-страница в сети Интернет по адресу
https://ng-group.com.ua/publichnaya-oferta/, которая является официальным источником информирования Заказчиков о Исполнителя и услуги, которые им предоставляются.
1.4. Акцепт — полное, безусловное и безоговорочное принятие Заказчиком условий в том виде, в котором они изложены в тексте настоящей Оферты.
1.5. Заказчик — физическое лицо, совершившее Акцепт настоящей Оферты и оплатившее стоимость услуг Исполнителя.
1.6. Стороны — Исполнитель и Заказчик.
1.7. Мероприятие — выраженный в форме лекции, вебинара, семинара, мастер-класса, тренинга, онлайн-тренинга и т.д., комплекс услуг, направленных на передачу Заказчику информации по заданной теме с целью предоставления ему возможности для формирования теоретического представления о рассматриваемом предмете, а также выработка определенных практических навыков.

1.8. Программа Мероприятия — подробные условия предоставления конкретной услуги, включающие в себя, в том числе, но не ограничиваясь, следующие условия:
1.8.1. Название, предмет и содержание Мероприятия, перечень лекторов, тренеров и т.д.;
1.8.2. Количество часов и / или расписание (график) Мероприятия;
1.8.3. Стоимость Мероприятия и порядок его оплаты и др.
1.9. Воспроизведение Мероприятия — дистанционная форма доступа Заказчика к Мероприятию, при которой осуществляется создание и открытие копии Мероприятия (части Мероприятия) в цифровой форме на устройстве Заказчика без сохранения в памяти устройств Заказчика.

1.10. Устройство — электронная вычислительная машина (ЭВМ) и / или другое устройство, функционирующий по принципу ЭВМ, способен осуществлять обработку и воспроизведение звука и изображения, как стационарный, так и переносной, который имеет возможность доступа к сети Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги по повышению профессиональной квалификации мастеров-парикмахеров а именно — организацию прохождения и участие Заказчика в Мероприятиях Исполнителя на платной и или безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и осуществить оплату таких услуг.
2.2 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Мероприятия за исключением случаев, когда услуги предоставляются на безвозмездной основе.
2.3 Стороны договорились, что детальное содержание Мероприятия в соответствии с п. 1.8. настоящей Оферты отмечается в соответствующей Программе Мероприятия, которая размещается на Сайте Исполнителя.
2.4 Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо финансовых или иных результатов применения Заказчиком Мероприятий, приобретенных у Исполнителя, в своей деятельности.

2.5 Никакие претензии по результативности применения Заказчиком знаний и навыков, полученных в результате предоставления Исполнителем услуг, не могут быть предъявлены Исполнителю. Ответственность за использование таких знаний и навыков, а также за любые результаты, прямые или побочные эффекты, полученные в результате использования таких знаний и навыков целиком и полностью лежит на Заказчике.
2.6 Соглашаясь с условиями Договора, Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, включая достижения 18-летнего возраста, законное пользование банковской платежной картой, а также осознает ответственность за обязательства, налагаемые на него в результате заключения настоящего Договора.


3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1 Услуги предоставляются в виде лекции при личном присутствии Заказчика (лекция, семинар, мастер-класс, тренинг), или в форме дистанционного воспроизведения Мероприятия (вебинар, онлайн-тренинг) на устройстве Заказчика в прямой трансляции в соответствии с Программой Мероприятия, размещенной в соответствующем разделе сайта Исполнителя.
3.2 Заказчик самостоятельно выбирает Мероприятие на сайте Исполнителя в соответствии с соответствующей Программой и осуществляет оплату.

Акцептом настоящей Оферты является заполнение онлайн-формы заявки на предоставление услуг на Сайте Исполнителя с последующей полной оплатой Заказчиком стоимости соответствующего Мероприятия и означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты и приравнивается к собственноручной подписи Заказчика под Договором.
3.3 С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя, эта Оферта считается акцептованной Заказчиком.
3.4 Заказчик может отказаться от Услуг письменно уведомив об этом Исполнителя.
3.4.1 В случае отказа от Услуг не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты начала предоставления Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные Заказчиком денежные средства за вычетом 10% (десяти процентов) от полученной от Заказчика суммы денежных средств как возмещение фактических расходов Исполнителя.
В письменном уведомлении об отказе от Услуг Заказчик обязан предоставить Исполнителю свои банковские платежные реквизиты для осуществления возврата денежных средств, а именно: ФИО получателя, наименование банка, номер карточного счета, IBAN. В случае непредоставления или предоставления банковских платежных реквизитов не в полном объеме, предоставление ложных банковских платежных реквизитов, Исполнитель не несет ответственности за невозврат/несвоевременный возврат денежных средств Заказчику.
3.4.2. В случае отказа от Услуг менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты начала предоставления Услуг, денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю, не возвращаются.

3.5 Если Мероприятие предоставляется в дистанционном формате (вебинар, онлайн-тренинг), то перед началом такого Мероприятия Заказчик получает ссылку для доступа к этому Мероприятию, которое будет отправлено на электронный адрес, указанный Заказчиком в онлайн-форме. 3.6 Услуга считается предоставленной с момента выполнения Исполнителем всех действий, предусмотренных в соответствующей Программе Мероприятия.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.1 Исполнитель имеет право:
4.1.1 Самостоятельно организовывать процесс предоставления услуг Заказчику, определять все необходимые условия предоставления услуг по своему усмотрению.
4.1.2 Получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору. 4.1.3 Получить за предоставленные услуги оплату в размере и сроке, предусмотренных настоящим Договором и соответствующих Программе Мероприятия.

4.1.4 Отменять, прерывать или переносить любые Мероприятия, изменять их содержание, расписание, тематику, перечень докладчиков и другие параметры с обязательным уведомлением Заказчика. 4.1.5 Публиковать любые материалы и отзывы, созданные Заказчиком в процессе прохождения Мероприятия, без каких-либо ограничений или компенсаций со стороны Заказчика. 4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1 Принять от Заказчика заявку на оказание услуг, заполненную на Сайте Исполнителя. 4.2.2 Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором и соответствующие Программе Мероприятия. 4.2.3 Информировать Заказчика о правилах и требованиях к организации предоставления услуг, требования к их качеству и содержанию, о правах и обязанностях Заказчика при получении услуг. 4.2.4 Разработать Программу Мероприятия, соответствующую условиям настоящего Договора. 4.2.5 При необходимости обеспечить Заказчика всеми необходимыми материалами и информацией для прохождения Мероприятия.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1 Заказчик имеет право:
5.1.1 Получить услуги надлежащего качества в соответствии с Программой Мероприятия и данной Офертой.
5.1.2 Получить от Исполнителя все необходимые материалы и информацию для прохождения Мероприятия. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с предоставлением услуг.
5.1.3 В любое время знакомиться с действующими программами Мероприятий на Сайте Исполнителя.
5.2 Заказчик обязуется:
5.2.1 Указывать достоверную, полную и точную информацию о себе при заполнении заявки на предоставление Услуг и / или регистрации на Сайте Исполнителя. Если информация в заявке оказывается недостоверной, Исполнитель не несет ответственности за невозможность установления связи с Заказчиком и предоставления услуг по настоящему Договору.

5.2.2 Своевременно вносить плату за услуги в размерах и в сроках, установленных настоящим Договором и Программой Мероприятия.
5.2.3 Воздерживаться в процессе прохождения Мероприятия от действий, которые:
· Нарушают требования действующего законодательства, оскорбляющие других участников Мероприятия, в том числе, но не ограничиваясь пропагандировать ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признаку, использовать нецензурные выражения и / или громкие разговоры, создавать шум с помощью различных устройств и т.п. .

· Могут помешать другим Заказчикам, приглашенным лицам или лекторам (тренерам и т.д.) участвовать в Мероприятии и получать информацию в процессе его прохождения.
· Могут привести к повреждению имущества других Заказчиков, приглашенных лиц, лекторов или Исполнителя, владельцев или Заказчиков помещения, в котором проводится Мероприятие.
· Унижают честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, других Заказчиков, приглашенных лиц или лекторов, в том числе, но не ограничиваясь путем размещения информации в сети Интернет, печатных изданиях, рассылках или любым другим публичным способом.
· Проявляются в использовании аудио- или видеоаппаратуры с целью копирования материалов Мероприятия или без таковой.

5.2.4 Выполнять требования действующего законодательства и требования Договора, связанные с предоставлением услуг.
5.2.5 Не нарушать права интеллектуальной собственности Исполнителя. Предоставление услуг не дает Заказчику прав интеллектуальной собственности на используемые Услуги или материалов.


6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1 Общая стоимость услуг, предоставленных Заказчику по настоящему Договору состоит из общей суммы уплаченных Заказчиком Мероприятий.
6.2 Стоимость конкретного Мероприятия определяется Исполнителем в соответствующей Программе, которая размещается на Сайте Исполнителя или сообщается Исполнителем лично Заказчику.
6.3 Стоимость предусмотренных настоящим Договором услуг оплачивается Заказчиком на условиях 100% предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя или посредством оплаты на сайте, если иное не предусмотрено соответствующим Программой Мероприятия.
6.4 Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.5 В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Исполнителя — Исполнитель возвращает средства только за те Мероприятия, которые были оплачены Заказчиком, но не были проведены Исполнителем.
6.6 Стоимость Мероприятия устанавливается на весь срок его прохождения и может меняться с момента получения оплаты Заказчика Исполнителем.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2 Услуги Исполнителя и все связанные материалы предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. Исполнитель не предоставляет никаких гарантий, в том числе коммерческой пригодности, пригодности для определенных целей и ненарушения прав третьих лиц, а также гарантий, вытекающих из деловых отношений или обычаев делового оборота. Кроме того, Исполнитель отказывается от ответственности, связанной с доступом Заказчика к услугам и связанных материалов, а также с их использованием. Заказчик соглашается с тем, что осуществляет доступ к услугам и связанных материалов и использует их на свой страх и риск.
7.3 В максимально разрешенной законодательством степени Исполнитель не несет ответственности за косвенные, побочные, фактические, косвенные или прямые убытки, прямо или косвенно упущенную выгоду или неполучения доходов, потерю данных, эксплуатационных качеств или других нематериальных ценностей, связанные а) с доступом Заказчика к услугам и их использованием или невозможностью такого доступа или использования; б) с материалами или поведением, в том числе позорным, оскорбительным или незаконным, любой третьей стороны. Ни в коем случае сумма совокупной ответственности по всем претензиям по услуг не может превышать общей суммы, полученной от Заказчика за предоставление ему услуг в течение последних трех месяцев.
7.4 Заказчик соглашается, что отказ от гарантий и ограничения ответственности, изложенные в данных условиях, отражают умное и справедливое распределение рисков, а также является необходимым условием для предоставления услуг Исполнителем за доступную плату.
7.5 Заказчик соглашается с тем, что в случае несоблюдения Заказчиком п. 5.2.2 настоящего Договора, касается обязанности вносить оплату вовремя, Исполнитель имеет право не только прекратить предоставление услуг до момента оплаты, но и прекратить этот Договор по основаниям, изложенным в п. 9.3 настоящего договора.

7.6 Все материалы Мероприятий является объектом исключительных прав Исполнителя. Не допускается без согласия Исполнителя использования данных материалов, в т. ч. Их воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров материалов с целью распространения, перевода или другой переработки, доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам с любого места и в любое время по собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. В случае неправомерного использования таких материалов Исполнитель вправе потребовать прекращения действий, нарушающих исключительные права автора и Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причиненных таким использованием. В соответствии с настоящим Договором использования Заказчиком материалов Мероприятия допускается только в целях ознакомления с ними. Другие цели и формы использования материалов Мероприятия требуют обязательного письменного согласия со стороны автора материала и Исполнителя.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, а именно: военными действиями, стихийными бедствиями, техногенными и другими авариями, забастовками, локаутами, актами органов власти или управления и т.д. , что делает невозможным выполнение условий настоящего Договора (далее Форс-мажор).
8.2 Форс-мажор применяется, и Сторона, для которой он наступил освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, при наличии письменного подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.3 Сторона, для которой наступили указанные обстоятельства, обязуется немедленно уведомить другую Сторону и предоставить соответствующие подтверждающие документы.
8.4 С момента получения такого уведомления другой стороной выполнения условий данного Договора прекращается на весь период действия форс-мажора.
8.5 В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать прекращение договора.


9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Действие настоящего Договора прекращается:
9.1 По соглашению Сторон.
9.2 Если выполнение Стороной Договора своих обязательств невозможно в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные настоящим Договором, и любая из Сторон не соглашается на внесение соответствующих изменений в Договор.
9.3 В случаях нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 5.2 Оферты.
9.4 В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1 Заказчик дает согласие на использование и обработку своих персональных данных (персональных данных своих сотрудников) в административно-правовых и коммерческих целях. Согласие предоставляется по персональным данным на осуществление любых действий, допустимых в соответствии с законодательством и необходимых для выполнения настоящего Договора, включая: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение; с использованием и без использования средств автоматизации как способов обработки персональных данных. При этом Заказчик дает согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам в минимально необходимых объемах с целью выполнения требований законодательства и данных договорных обязательств с соблюдением требований действующего законодательства.
10.2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации контрагентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, в том числе и для выполнения обязательств перед Заказчиком, а также в случаях, когда раскрытие такой информации установлено требованиями действующего законодательства Украины.


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

11.1 Эта Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента его отзыва Исполнителем.
11.2 Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и / или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на Сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не определен непосредственно в тексте измененной оферты.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 Стороны установили, что любые споры и претензии будут решаться путем переговоров.
12.2 Стороны осознают, что услуги предоставляются Исполнителем, который зарегистрирован и действует в соответствии с законодательством Украины.
12.3 Местом заключения сделки и местом оказания услуг Стороны договорились считать место нахождения Исполнителя, указанное в разделе 13 настоящего Договора.
12.4 Акцептуя данную Оферту Заказчик соглашается, что все споры, связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством Украины. Заказчик также соглашается, что все такие споры находятся в исключительной компетенции соответствующих судов Украины.

12.5 Заголовки, используемые в статьях и пунктах настоящей Оферты, используются только для ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут рассматриваться как определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и содержание условий настоящей Оферты или его любой части.
12.6 Стороны настоящего Договора решили, что в случае признания части настоящего Договора недействительным (незаконным), сам Договор и без включения в него недействительной (незаконной) части считается заключенным. В этом случае Сторона настоящего Договора не может ссылаться на то, что без включения недействительной (незаконный) части в Договор она бы его не заключила.

12.7 Все изложенное, составляет единый текст Договора, заменяет все предыдущие переговоры, переписка, соглашения, предложения и заявления, заключенные или высказанные Сторонами по предмету Договора в устной или письменной форме.
12.8 Во всех случаях, не предусмотренных этой офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины


13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Физическое лицо-предприниматель ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

РНУКПН 3027503482

Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская, 52-54.
PUBLIC OFFER AGREEMENT

ON THE PROVISION OF INFORMATION AND CONSULTING SERVICESTO IMPROVE THE PROFESSIONAL SKILLS OF HAIRDRESSERS

This agreement, in which one party is an individual entrepreneur, HOLOVCHENKO NAALIIA PETRIVNA, registered in the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations (record number 267 000 0000 152230 dated 24.07.2013), RNTRC 3027503482 (hereinafter - the Contractor), in the manner prescribed by current legislation of Ukraine, and the other party is any person who accepted this offer (hereinafter - the Customer),hereinafter collectively referred to as the Parties, and each separately - the Party, concluded this Public Offer Agreement on the provision of information and consulting services (hereinafter - the Agreement ).

This Agreement is public, in accordance with Art. Art 633, 641 of the Civil Code of Ukraine, and it has equal terms for all Customers.

1. TERMS AND DEFINITIONS. GENERAL PROVISIONS:

1.1. Services are a set of information and consulting services for professional development of hairdressers, provided by the Contractor in the manner and under the terms specified in this Agreement and the relevant Event Programs, which are an integral part of this Agreement and posted on the Contractor's website.
1.2. Public Offer Agreement (hereinafter - "Offer", "Agreement") is a public offer addressed to an unlimited number of individuals to enter into the Agreement on all of the terms listed in the Offer.
1.3 Contractor's Website is a web page on the Internet https://ng-group.com.ua/publichnaya-oferta/, which is the official source of information about the Contractor and the services provided to Customers.
1.4. Acceptance is full, unconditional acceptance of the terms in the form set out in the text of this Offer.
1.5. Customer is an individual who has confirmed the Acceptance of the Offer and paid the cost of the Contractor's services.
1.6. Parties are the Contractor and the Customer.
1.7. Event is an activity which is presented in the form of lectures, webinars, seminars, workshops, training, online training, etc. It is a set of services aimed at providing information to the Customer on a given topic in order to develop a theoretical idea of the analyzed subject and certain practical skills.
1.8. Event Program is detailed terms for the provision of a particular service, including, but not limited to, the following terms:
1.8.1. Name, subject and content of the Event, list of lecturers, trainers, etc.;
1.8.2. Number of hours and / or a schedule of the Event;
1.8.3. Cost of the Event and the procedure for its payment, etc.
1.9. Implementation of the Event is a remote form of the Customer's access to the Event, in which a copy file of the Event (a part of the Event) is created and opened in digital form on the Customer's device without getting stored and saving it in the Customer's Devices.
1.10. Device is an electronic computer (machine) and / or other device that operates on the principle of a computer, either a desktop or a portable one, which is capable of processing and sound- image reproduction and it has access to the Internet.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. The Contractor is obliged to provide the Customer with information and consulting Services to improve the professional skills of hairdressers, such as the organization of the Customer's participation in the Contractor's Events on a paid and or free basis in accordance with the terms of this Agreement. The Customer is obliged to accept the Offer and pay for the Services.
2.2 The Customer is obliged to pay for the Event except for the cases in which the provided services are on a free basis.
2.3 The Parties agree that the detailed content of the Event is specified, in accordance with paragraph 1.8. of this Offer, in the relevant Event Program, which is posted on the Contractor's Site.
2.4 The Parties agree that the Contractor does not guarantee any financial or other results in the Customer's activity from applying the Events purchased from the Contractor.
2.5. The Contractor is not liable for the effectiveness of the Customer's applying the knowledge and skills acquired as a result of the Contractor's provision of services. The Customer is liable for the use of such knowledge and skills, as well as for direct or side effects resulting from the applying this knowledge and skills.
2.6. By concluding the Agreement, the Customer confirms his/her legal capacity for rights and legal capacity to act, including reaching the age of 18, the legal use of a bank payment card. The Customer is aware of the liability for the obligations imposed on him/her as a result of this Agreement.

3. TERMS OF SERVICE.

3 3.1 Services are provided in the form of a lecture in the personal presence of the Customer (lecture, seminar, workshops, training), or in the form of remote live production of the Event (webinar, online training) on the Customer's device according to the Event Program which is posted on the website.
3.2 The Customer independently chooses the Event on the Contractor's website in accordance with the relevant Program and makes the payment.
Acceptance of this Offer is filling in the online application form for Services on the Contractor's Site with subsequent full payment for the Event by the Customer which means full and unconditional acceptance of the terms of this Offer by the Customer and it is equated to the Customer's signature under the Agreement.
3.3 The Offer is considered accepted from the moment of crediting funds to the Contractor's account. The Customer shall not rescind the Offer unilaterally from the moment of acceptance of this Offer.
3.4 The Customer who has made a prepayment may cancel the Services by notifying the Contractor in a written form no later than 3 business days prior to the scheduled event. In this case, the Contractor shall refund the Customer's money based on the Customer's letter. If the Customer cancels the Services later than 3 business days prior the start of the Event, the Contractor does not refund the money to the Customer.
3.5 If the Event is provided in a remote format (webinar, online training), before the start of the Event the Customer receives a link, which is sent to the email address specified in the online application form by the Customer, to access this Event.
3.6 The Service is considered to be provided from the moment the Contractor implements all actions comprised in the relevant Event Program.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR.

4.1 The Contractor has the right to:
4.1.1 Independently organize the process of providing Services to the Customer, specify all the necessary terms for providing Services at the Contractor's discretion.
4.1.2 Receive the information from the Customer which is necessary for the provision of Services under this Agreement.
4.1.3 Receive full payment for the provided Services under the terms of the Agreement and the relevant Event Program.4.1.4 Cancel, interrupt or postpone any Events, change their content, schedule, topics, list of speakers and other parameters with obligatory notification of the Customer.
4.1.5 Publish any materials and feedback created by the Customer during the Event without any restrictions or compensation for the Customer.
4.2. The Contractor is obliged to:
4.2.1 Accept an application from the Customer for the provision of Services, which is filled in on the Contractor's Website.
4.2.2 Provide Services to the Customer in accordance with this Agreement and the relevant Event Program.
4.2.3 Inform the Customer about the rules and requirements for the organization of Services, requirements for the quality and content, the rights and obligations of the Customer while receiving services.
4.2.4 Create an Event Program in accordance with the terms of this Agreement.
4.2.5 If necessary, provide the Customer with all necessary materials and information for the event

5. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CUSTOMER.

5 5.1 The Customer has the right to:
5.1.1 Receive services of proper quality in accordance with the Event Program and the Offer.
5.1.2 Receive all the necessary materials and information about the Event from the Contractor. Contact the Contractor for queries related to the provision of Services.
5.1.3 Receive the information about the relevant Event Programs on the Contractor's Site at any time.
5.2 The Customer is obliged to:
5.2.1 Submit complete and accurate information about himself/herself while filling in the application for the provision of Services and/or signing-up on the Contractor's Site. The Contractor is not liable for any failure to provide or improper provision of Services to the Customer if the information in the application is inaccurate and/or incomplete.
5.2.2 Timely pay for the Services in the amount and due time determined in the terms of the Agreement and the Event Program.
5.2.3 During participation in the Event refrain from:
· violation of current legislation, insulting other participants of the Event, including but not limited to promoting hatred, discrimination based on race, ethnicity, gender, religion, social status, using abusive language and/or loud conversations, making noise with various devices, etc.
· actions which may prevent other Customers, invited people or lecturers (coaches, etc.) from participating in the Event and acquiring information during the event.
· actions which may damage the property of other Customers, invited people, lecturers or the Contractor, owners or tenants of the premises where the Event is held.
· humiliation of the honor, dignity, business reputation of the Contractor, other Customers, invited people or lecturers, including, but not limited to, posting information on the Internet, in print media, mailings or in any other public way.
· the use of audio or video equipment for or without the purpose of copying materials of the Event.
5.2.4 Comply with the requirements of the current legislation and the Agreement related to the provision of Services.
5.2.5 Not to infringe the intellectual property rights of the Contractor. The provision of Services does not provide the Customer with intellectual property rights for the use of Services or materials.


6. COST OF SERVICES AND PAYMENT PROCEDURE.

6.1 The total cost of services provided to the Customer under this Agreement is the total amount of the Events paid by the Customer.
6.2 The cost of a specific Event is determined in the relevant Program by the Contractor, which is posted on the Site of the Contractor or the Contractor informs the Customer about the cost in person.
6.3 The payment for Services is made on the basis of 100% prepayment under terms of this Agreement by transferring non-cash funds to the current account of the Contractor or by payment on the website, if other payment ways are not provided by the relevant Event Program.
6.4 The moment of payment for the Services is considered to be the time of crediting funds to the
current account of the Contractor.
6.5 In case of early termination of the Agreement at the initiative of the Contractor, the Contractor refunds money only for paid Events by the Customer, which were not conducted by the Contractor.
6.6 The cost of the Event is set for the entire period of its duration and it may not change from the moment of receipt of the Customer's payment by the Contractor.

7. OBLIGATIONS OF THE PARTIES.

7.1. For non-fulfillment or improper fulfillment of their obligations under this Agreement, the Parties shall be liable in accordance with the current legislation of Ukraine.
7.2 The Contractor's services and all related materials are provided "as is" without a warranty of any kind, either express or implied. The Contractor does not provide any guarantees, including merchantability, applicability for certain purposes and non-infringement of the rights of third parties. The Contractor does not provide any guarantees caused from business relationships or business practices. In addition, the Contractor is not liable for Customer's use and access to the services and related materials. The Customer agrees to access to the services and related materials and use them at his/her own risk.
7.3 To the maximum extent permitted by law, The Contractor shall not be liable for indirect, incidental, actual, indirect or direct damages, direct or indirect lost profits or loss of income, loss of data, loss of functional quality or other intangible assets related to a) the Customer's access to services and their use or the lack of such access or use; b) materials or shameful, offensive, illegal conduct of any third party. In no event shall the fee of total liability for all claims for services exceed the total funds received from the Customer for the provision of services during the last three months.
7.4 The Customer agrees that the disclaimers and limitations of liability specified in these terms reflect a reasonable and fair distribution of risks and it is a prerequisite for the Contractor's provision of services at affordable prices.
7.5 The Customer agrees that in case of the Customer's non-compliance with the clause 5.2.2 of this Agreement, relating to the obligation to make payment on time, the Contractor has the right to terminate services until payment received or to terminate this Agreement in accordance with the clause 9.3 of this Agreement.
7.6 The Contractor has the exclusive rights to all materials of the Events. It is not allowed to use these materials without the consent of the Contractor, including their reproduction, distribution, public display, import of the original or copies of materials for distribution, translation or other processing, distribution it in such a way that anyone can access to materials from any place and at any time, except the cases provided by current law and the Agreement. In case of illegal use of such materials, the Contractor has the right to demand the cessation of actions that violate the Contractor's exclusive rights to these materials, as well as compensation for damages caused by such use. In accordance with this Agreement, the Customer is allowed to use the materials of the Event only for the purpose of acquaintance with them. The use of the materials of the Event for other purposes and forms requires a written permission letter from the author of the materials and the Contractor.

8. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES.

8.1 The Parties are released from liability for non-fulfillment or improper fulfillment of their obligations hereunder, if this non-fulfillment is caused by circumstances beyond the control of the Parties, namely: hostilities, natural disasters, man-made and other accidents, strikes, lockouts, acts of government or administration etc., which make it impossible to fulfill the terms of this Agreement (hereinafter Force Majeure).
8.2 Force majeure circumstances are applied and the affected Party is released from liability for breach of the terms of the Agreement, upon written confirmation of the occurrence of force majeure.
8.3 The affected Party shall notify the other Party in writing of occurrence of the force majeure circumstances immediately and provide the relevant supporting documents.
8.4 As soon as the other Party receives such notification, the fulfillment of the terms of the Agreement shall be terminated for the entire period of Force Majeure.
8.5 If Force Majeure lasts more than 3 (three) months in a row, each Party has the right to initiate termination of the Agreement.

9. TERMINATION OF THE AGREEMENT.

This Agreement is terminated:
9.1 By the consent of the parties.
9.2 If a Party is unable to fulfill its obligations due to the adoption of regulations that have changed the terms established by this Agreement, and either Party does not agree to amend the Agreement accordingly
9.3 In cases of the Customer's violation of the conditions provided by item 5.2 of the Offer.
9.4 In other cases provided by this Agreement and current legislation.

10. PERSONAL DATA PROCESSING AND ITS CONFIDENTIALITY.

10.1 The Customer voluntarily consents to the use and processing of his/her personal data (personal data of his/her employees) for administrative, legal and commercial purposes. Consent to personal data processing is given in accordance with the requirements of the current legislation for the implementation of any actions required under the Agreement, including: collection, systematization, storage, clarification (update, change), use, transfer (provision, access), including cross-border transfer, depersonalization, blocking, destruction; with and without the use of automation as a way of processing personal data. In this case, the Customer agrees to transfer his/her personal data to third parties to the minimum extent to fulfill the contractual obligations in compliance with the current legislation.
10.2. The Contractor undertakes not to disclose the information received from the Customer. The Contractor may provide other contracting and third parties with data acting on the basis of an agreement with the Contractor, including to fulfill obligations to the Customer, as well as in cases where disclosure of such information is required by current legislation of Ukraine.

11. OFFER VALIDITY PERIOD.

11.1 The Offer is valid from the moment of its posting on the Contractor's Site until the moment of its withdrawal by the Contractor. 11.2 The Contractor has the right to amend the Offer and/or withdraw the Offer at any time in its sole discretion. In case of the Contractor's amendments to the Offer, such changes are valid from the moment of posting the amended text of the Offer on the Contractor's Website, unless another appointed date of the changes is specified directly in the text of the amended Offer.

12. FINAL PROVISIONS.

1 12.1 All disputes and claims shall be settled through negotiations by the Parties.
12.2 The Parties are aware that the Contractor, who provides the services, is registered and acts in accordance with the legislation of Ukraine.
12.3 The location of the Contractor, specified in section 13 of the Agreement, is the place of concluding the Agreement and the place of providing services.
12.4 By accepting this Offer, the Customer agrees that all disputes related to the Agreement shall be considered in accordance with the current legislation of Ukraine. The Customer also agrees that the relevant courts of Ukraine have the exclusive jurisdiction to settle disputes,
12.5 Headings used in the Offer clauses and paragraphs are used only for links and readability of the text. These headings may not limit, modify or affect the meaning and content of the terms of this Offer or any part thereof.
12.6 The Parties of the Agreement have decided that in the event that a part of this Agreement is declared invalid (illegal), the Agreement shall be deemed concluded without the inclusion of an invalid (illegal) part. In this case, the Party to this Agreement shall not refer to the fact that the Agreement would not have been concluded without the inclusion of the invalid (illegal) part of the Agreement.
12.7 All specified clauses constitute a single text of the Agreement, which replaces all previous negotiations, correspondence, agreements, proposals and statements concluded or expressed by the Parties on the subject of the Agreement orally or in writing.
12.8 All cases which are not specified in the Offer shall be resolved by the Parties in accordance with the current legislation of Ukraine.

13. CONTRACTOR'S DETAILS

Individual entrepreneur

HOLOVCHENKO NATALIIA PETRIVNA


RNTRC 3027503482

Ukraine, Kyiv, Vozdvizhenska street 52-54
ПІДПИСАТИСЯ
НАПИСАТИ
  ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ
   © 2016 YourCompany
   Offline школа:
   Online школа:
   Надання консультаційних послуг перукарям організовує Головченко Н.П. на підставі Договору публічної оферти
   © 2016 YourCompany